Webinarium om särskilt stöd utanför klassen

 “Jag måste kämpa som ett lejon för att mitt barn ska få hjälp”

Igår hade Skolinspektionen ett webinarium om särskilt stöd utanför klassen som grundar sig på deras kvalitetsgranskning i samma ämne. I granskningen konstaterades att många elever haft en kaotisk skolsituation innan placeringen och att föräldrarna kände att det hängde på deras förmåga att kämpa som avgjorde det stöd som eleven fick. Det är skolans ansvar att se och utreda elevernas behov av stöd, inte föräldrarnas. När elevens situation utretts fick elever vänta upp till två år på placering efter beslut om placering tagits.

De flesta elever och föräldrar upplevde en stor positiv förändring när de börjat i särskild undervisningsgrupp eller fått enskild undervisning. De hade högre närvaro, fick fler betyg och utvecklades i sitt samspel med andra. Under placeringen hade ett flertal elever anpassad studiegång av olika skäl, Skolinspektionen vill att det verktyget ska användas på ett mer reflekterat sätt.

En annan slutsats som Skolinspektionen kom fram till är att skolorna behöver utveckla sitt arbete så att eleverna får bättre förutsättningar att gå tillbaka till en vanlig klass. Skolorna bör fortsätta att utveckla sitt inkluderande förhållningssätt så att de elever som kan har möjlighet att återgå till en vanlig klass.  Elevernas placering i en särskild undervisningsgrupp behöver kontinuerligt utvärderas då det inte ska vara en fast placering.

I många fall beror placeringarna på att skolorna inte har gett dem ett särskilt stöd som motsvarar deras behov, skolor och huvudmän måste utveckla det särskilda stöd eleverna får innan de placeras i särskild undervisningsgrupp så att det håller god kvalitet och motsvarar de behov eleven har.

Skolinspektionen har tagit fram reflektionsfrågor för skolor/arbetslag/lärare som ska kunna leda till en utveckling av särskilt stöd utanför klassen. Här kommer de:

  • Vi använder särskilt stöd, i form av enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp, först när de stödmöjligheter som är möjliga för eleven i den ordinarie undervisningsgruppen prövats?
  • Vi säkerställer att eleven fått tillgång till olika särskilda stödåtgärder inom ramen för ordinarie undervisningsgrupper innan beslut om enskild undervisning eller placering i särskild undervisningsgrupp fattats?
  • När vi beslutar om enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp har vi tillräckliga underlag som beskriver varför denna insats är nödvändig?
  • I arbetet med elever i behov av särskilt stöd ställer vi oss frågan; Innebär enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp att elever i behov av särskilt stöd får det och att elevers skolsituation förbättras som helhet? Tex, görs anpassning i det särskilda stödet kontinuerligt utifrån elevens behov? Visar våra utvärderingar på förbättringar i elevers skolsituation?
  • Har vi på skolan strategier för att eleven ska kunna återgå till undervisning i ordinarie undervisningsgrupper?
  • Får de elever hos oss som deltar i enskild undervisning eller i särskilda undervisningsgrupper även undervisning i sina ordinarie undervisningsgrupper för att undvika att de särskiljs från sina ordinarie klasskamrater?
  • Utvärderar vi kontinuerligt beslut om enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp? Hur görs detta? Finns det förbättringsmöjligheter i hur vi utvärderar?
  • Kan vi på vår skola visa att elever har kunnat återgå till sin ordinarie undervisning?

 

 

 

Webinarier på Skolinspektionen

Skolinspektionen arrangerar s.k webinarier i olika ämnen, det är helt enkelt seminarier på webben. Man kan delta live om man anmäler sig bland de 100 första och då kan man vara med att chatta och ställa frågor, men det går lika bra att se seminarierna i efterhand och läsa diskussionerna och kommentarerna.

Ett webinarium inleds vanligtvis med en redovisning av en granskning i det aktuella ämnet och sedan följer en diskussion med inbjudna panelmedlemmar och med deltagarna.

Skärmdump 2014-10-14 11.04.02