PK-mannen utmanar normen

Skärmklipp 2017-03-13 08.03.45.png

PK-mannen gestaltas av Musse Hasselvall som i 6 program utmanar normen och ger alternativa perspektiv på norm och normalitet. De normer som bl.a. synas är mansnormen, funktionsnormen, svenskhetsnormen, heteronormen och kroppsnormen. Varje program är ca 15 minuter långt med tillhörande arbetsblad med frågor. Till serien finns en lärarhandledning med förslag på hur man kan arbeta med programmet i klassrummet, bl.a. finns ett färdigt Kahoot att använda.

Skärmklipp 2017-03-13 08.21.58.png

Såhär presenterar UR programserien “PK-mannen”:

“Musse Hasselvall gestaltar PK-mannen. Han lever i föreställningen att han är en öppen person med få fördomar. Samtidigt tillhör han på många sätt normen. Han är vit, hetero, stockholmare, medelklass, man och har inga funktionsnedsättningar. PK-mannen gör misstag i mötet med personer som på olika sätt är normbrytare och får dem att känna sig utsatta. Han gör det inte av illvilja utan som en konsekvens av att aldrig själv ha tillhört någon utsatt grupp. Syftet med serien är att användas i skolans arbete med värdegrund och att främja alla individers lika värde och lika rättigheter.”

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Skärmklipp 2015-01-21 10.49.16

Skolans arbete mot trakasserier och kränkningar är en av skolans viktigaste uppgifter, för vilken elev trivs och kan göra sitt bästa i en skola som är otrygg? Jag tycker att Skolverkets publikationer är mycket användbara och det gäller även denna nya publikation  som heter “Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar” som du kan ladda ner här.

Publikationen är indelad i fyra kapitel som behandlar hur man kan arbeta för att främja likabehandling samt förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I materialet refereras till den forskning som finns och man kan läsa om olika fallbeskrivningar. I anslutning till texten finns frågeställningar som är användbara för att vidareutveckla skolans arbete.

Alla skolor i Sverige arbetar på något sätt med dessa frågor men alla är inte lika framgångsrika. Den här publikationen ger en god bakgrund i forskningen samt uppmuntrar skolan till en fortsatt utveckling genom att ge olika praktiska förslag till hur en skola kan gå vidare i sitt arbete. Det är av största vikt att alla skolor hela tiden arbetar aktivt då denna typ av arbete aldrig blir klart. Risken om en skola bara kör på i sitt invanda mönster som kanske fungerar är att arbetet kan bli slentrianmässigt och det som en gång fungerade kanske inte fungerar längre utan att någon lägger märke till det. I den här publikationen får skolan möjlighet att granska sig själv för att sedan kunna utveckla sitt arbete. Exempel på frågeställningar inom de fyra kapitlen är:

Främja: Vilka elever gynnas av ett visst undervisningsupplägg? Hur ser de formella och informella beslutsvägarna ut och vilka möjligheter till inflytande har lärare och elever? Vilka uttalade och outtalade normer råder i verksamheten?                                             Förebygga: Hur ser skolans systematiska arbete ut när det gäller 1. Kartläggning 2. Analys av kartläggningsresultatet 3. Slutsatser 4. Mål för det fortsatta arbetet 5. Insatser för förbättring.                                                                                                                                    Upptäcka: Hur upptäcker vi elever som far illa? Hur vet vi att vi vet det vi tror oss veta om elevernas situation stämmer? Hur arbetar vi med relationer på skolan? Hur ser vuxennärvaron ut utanför lektionstid på vår skola?                                                                      Åtgärda: Vilka rutiner har vi för det åtgärdande arbetet? Känner all personal, elever och föräldrar till dessa rutiner? Hur dokumenterar och följer skolan upp ärenden? Hur används kunskapen i ärendena för att främja, förebygga och upptäcka trakasserier och kränkningar?

Det finns dock många fler viktiga frågeställningar än de exempel jag tagit upp. Denna publikation tycker jag att alla i skolans värld borde läsa och den är en välarbetad grund att utgå ifrån i skolans arbete. Vill man fördjupa sig så finns det även förslag på böcker så att man kan fördjupa sina kunskaper.

 

 

 

Metoder och stöd för systematiserat värdegrundsarbete

I stödmaterialet ” Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder” beskrivs, förklaras och problematiseras demokratiuppdraget. I boken ges också konkreta exempel på olika typer av samtal och metoder som man kan använda i klassrummet samt diskussionsfrågor som hjälper personalen i arbetet med att systematisera arbetet med värdegrunden. I materialet finns även reportage och intervjuer från olika verksamheter.

Exempel på samtal och metoder i boken är:

Samtal: Deliberativa samtal, Filosofiska samtal och Sokratiska samtal

Forumspel, Workshop, Värderingsövnningar, Diskussionsunderlag

Skärmdump 2014-10-17 17.28.34

Uppdrag värdegrund

Värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget är ett av skolans allra viktigaste uppdrag, det upptar hela kapitel 1 i Lgr11 och utgör fundamentet i hela skolväsendet. Alla skolor ska idag ha en Likabehandlingsplan som fungerar som en dokumentation av det praktiska arbetet som utförs i verksamheten.

 Arbetet med värdegrunden måste ske i all verksamhet, i klassrum, i korridoren, på skolgården, vid samlingen, i omklädningsrummet och vid mellanmålet. Man kan diskutera men framförallt måste man praktisera det man talar om och modellera. Faran när arbetet sker överallt och hela tiden är att man missar systematiken och helheten, det är inte framgångsrikt att några få eldsjälar bedriver värdegrundsarbetet i en liten grupp eller att man lägger ut arbetet på temadagar. Ett framgångsrikt värdegrundsarbete är synligt och sker som en integrerad, medveten och välplanerad del i helheten. Studier visar att ett arbete som inte görs tillsammans inte når samma framgång. För att nå dit behöver man arbeta systematisk och tillsammans. All personal, alla elever och föräldrar behöver vara delaktiga i arbetet samt informeras om det arbete som görs.

Skärmdump 2014-10-17 11.30.07