Språkutvecklande arbetssätt i praktiken

Skärmklipp 2017-10-26 09.22.28

I Utbildningsradions serie “Från vardagssnack till skolspråk” så ligger fokus på språkutvecklande arbetssätt i praktiken. Tittarna får följa med in i lärares klassrum på alla stadier och i olika ämnen för att ta del av praktiska metoder och arbetssätt som är språk- och kunskapsutvecklande. Efter programmen fördjupas programmets teman av forskare och andra experter.

Programmen har följande fokus och teman:

  • Att sakna ord
  • Att se mönster och strukturer
  • Att stötta elevens lärande
  • Att låta alla lyckas

Exempel på metoder i serien är reciprocal teaching, reading to learn, genrepedagogik och ASL (att skriva sig till läsning).  Arbetssätten är varierade och syftar till gemensam diskussion, aktivitet, struktur och progression av lärandet så att alla elever kan lära sig och lyckas.

Denna serie är en väldigt praktiskt underlag för lärare och arbetslag som vill utveckla sin undervisning tillsammans.

Här hittar du serien som är tillgänglig till 30 juni 2021.

 

Språket som nyckel till kunskapsutvecklingen

Skärmklipp 2015-03-21 16.18.48

De senaste åren har språkets betydelse för kunskapsutvecklingen betonats. Man kan skilja på olika typer av språk, vardagsspråk och fackspråk/ämnesspråk/skolspråk. Fackspråket är informationstätt, abstrakt och formellt medan vardagsspråket är just vardagligt och informellt. Språket är viktigt för att förstå hur saker hänger ihop, det räcker inte att bara behärska vardagsspråket för att ta till sig kunskaper i skolan eller i ett yrke. För att behärska ämnet behöver man kunna begreppen och fackspråket, språk och kunskap hänger ihop. Därför behöver alla lärare tillsammans ta ansvar för att undervisa språk- och kunskapsutvecklande. Här kan du se en film när forskarna Anne Palmér och Åsa af Geijerstam talar om språkets betydelse för lärande i alla ämnen.

Språk i alla ämnen del 1

Man kan sammanfatta att forskningen slår fast att:

– Om elever samtalar om ett ämne och ser det ur olika perspektiv så ökar lärandet under samtalet (undersökande samtal).

– Elever vars lärare följer upp elevernas yttranden med följdfrågor får ökad måluppfyllelse.

– Elever vars lärare samtalar med sina elever och låter dem reflektera och repetera begrepp lär sig mer.

– Elever lär sig mer när de får arbeta både muntligt och skriftligt om fakta, mest gynnade av detta är de svaga eleverna.

– Elever har lättare att förstå berättande texter än faktatexter i t.ex. no och so.

Språk i alla ämnen del 2

I den här filmen förklaras varför man ska arbeta med språk i alla ämnen. Man kan säga att det är viktigt ur två perspektiv, ett språkutvecklande och ett kunskapsutvecklande perspektiv. Genom språket fördjupas våra kunskaper.

Skolverket har tagit fram ett paket för de lärare, arbetslag eller skolor som vill fördjupa sina kunskaper inom språkutvecklande arbetssätt, du hittar det här.

Hanna Stehagen har skrivit en bok som heter “Språk i alla ämnen” i boken presenterar hon en kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen.

Skärmklipp 2015-03-21 16.08.57

Du kan även se en föreläsning här där Hanna Stehagen talar om språkutvecklande arbetssätt samt visar olika klassrumsaktiviteter som är språkutvecklande. Avslutningsvis demonstrerar hon hur digitala verktyg kan fungera som stöd för elevers språk och kunskapsutveckling.