Språkutvecklande arbetssätt i praktiken

Skärmklipp 2017-10-26 09.22.28

I Utbildningsradions serie “Från vardagssnack till skolspråk” så ligger fokus på språkutvecklande arbetssätt i praktiken. Tittarna får följa med in i lärares klassrum på alla stadier och i olika ämnen för att ta del av praktiska metoder och arbetssätt som är språk- och kunskapsutvecklande. Efter programmen fördjupas programmets teman av forskare och andra experter.

Programmen har följande fokus och teman:

  • Att sakna ord
  • Att se mönster och strukturer
  • Att stötta elevens lärande
  • Att låta alla lyckas

Exempel på metoder i serien är reciprocal teaching, reading to learn, genrepedagogik och ASL (att skriva sig till läsning).  Arbetssätten är varierade och syftar till gemensam diskussion, aktivitet, struktur och progression av lärandet så att alla elever kan lära sig och lyckas.

Denna serie är en väldigt praktiskt underlag för lärare och arbetslag som vill utveckla sin undervisning tillsammans.

Här hittar du serien som är tillgänglig till 30 juni 2021.

 

Kompensatoriska verktyg i undervisningen

Skärmklipp 2017-02-20 17.39.24.png

I många av Sveriges skolor har eleverna tillgång till datorer och det finns stora möjligheter att använda kompensatoriska verktyg på sin dator/ipad eller i sin Chromebook. Alla elever och lärare har nytta av att kunna använda verktygen men för elever med t.ex. läs- och skrivsvårigheter är verktygen ofta avgörande för att kunna följa med i undervisningen. De digitala verktygen öppnar nya möjligheter för alla.

SPSM har spelat in tre korta filmer där elever med läs- och skrivsvårigheter förklarar hur viktiga de digitala verktygen har varit för dem. Du hittar filmerna här. I den fjärde filmen sammanfattas de övriga filmerna på fem minuter.

I Täby kommun har alla elever tillgång till Inläsningstjänst och de flesta elever har en egen Chromebook på högstadiet. Detta möjliggör att man kan lyssna på texterna i läroboken enskilt eller tillsammans. Efter det kan man arbeta med texten på olika sätt, t.ex. genom att ta ut och förklara begrepp eller sammanfatta texten tillsammans. När man använder Inläsningstjänst i undervisningen lär sig alla elever hur man kan ladda ner böcker till sin bokhylla. För elever som behöver inlästa böcker blir det en viktig vana och elever som lär sig genom att även lyssna på text får en ny möjlighet. Andra vinster  är att den skrivna texten och den upplästa texten jämställs mer i status samt att när många olika elever lyssnar blir det inte utpekande och annorlunda att använda sig av Inläsningstjänst. Här kan du titta på en film om Inläsningstjänst. Här berättar Björn Wennberg på Skarpängsskolan om hur man använder Inläsningstjänst.

Den talsyntes som finns inlagd på Täbyelevernas datorer är ClaroRead. När man är inloggad i Chrome syns den som en blå pratbubbla högst upp till höger i verktygsfältet. Björn Wennerbergs film om hur ClaroRead fungerar kan du se  här.

Stavningsprogrammen StavaRex, SpellRight och SchreibRex hjälper eleverna med stavningen och de finns som färdiga tillägg i alla Täbydatorer. Dessa program rättar stavfel och grammatikfel och kan användas av alla. Programmen  är utvecklade för personer med läs- och skrivsvårigheter och fungerar bra med ljudenlig stavning då de ger exempelmeningar på vilka ord som kan vara aktuella.

Skärmklipp 2017-02-10 07.12.52.png

Tid och tidsuppfattning

Skärmklipp 2015-05-01 10.28.48Skärmklipp 2015-04-30 21.01.41

Ju äldre ett barn blir desto större ansvarsbörda förväntas barnet kunna ta. En del av detta ansvar består av att kunna passa tider och veta hur lång tid saker tar att göra. Många barn med olika funtionsnedsättningar t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårt med tidsuppfattningen. Det finns även barn utan funktionsnedsättningar som har en svag tidsuppfattning. 

Man kanske inte tänker på hur mycket problem detta skapar i vardagen men skoldagarna bygger på att man ska kunna läsa av klockan och förstå vad den information man får betyder i relation till tid, d.v.s. ha en tidsuppfattning.

För att komma i tid till skolan måste man veta när man ska gå upp, hur länge varje moment tar innan man börjar lektionen, t.ex. klä på sig, äta frukost, gå till bussen/skolan, ta fram böcker samt gå till klassrummet. Väl i skolan ska nya tider passas i schemat, man behöver ha koll på hur lång tid man har på sig för en uppgift, veta hur lång rasten är, hinna ha lite rast, lämna och hämta nya böcker, gå på toa o.s.v.

Som tur är finns det både analoga och digitala hjälpmedel för att underlätta känslan för tid och hur klockan går. De digitala är mycket billigare men ibland kan det fungera bättre med analoga, man får testa sig fram ved som fungerar bäst för individen.

Ett sätt att underlätta för elever med svag tidsuppfattning under lektioner är att undvika vaga tidsuttryck såsom sen, om en stund och senare. I stället kan man använda en timer via projektor i klassrummet. Det finns olika digitala timers på nätet, ett exempel hittar du här. Timern hjälper alla elever att ha koll på hur lång tid de har på sig för en uppgift eller hur lång lektionen är.

Skärmklipp 2015-05-01 11.13.18 Såhär kan en digital klassrumstimer visualisera tiden.

 

Exempel på andra digitala tidshjälpmedel kommer här:

Skärmklipp 2015-05-01 10.11.11Time Timer appen

Time Timer finns ju analoga men de är ganska dyra ca 400 kronor för de minsta pocketvarianterna upp till 700 för en i större storlek till klassrummet. Ett alternativ är appen som finns till Iphone / Android och Ipad för 29 kronor. Den fungerar ungefär som timern och väckarklockan i telefonen och man kan lägga in påminnelser , skillnaden är att man ser hur den röda cirkeln minskar i takt med tiden. Detta är ett stort stöd för många.

Skärmklipp 2015-05-01 10.11.47Timstock finns som app

Timstockar finns också analoga och kostar ca 1200 kronor, appen Timstock kostar 9 kronor. Timstocken visar tiden genom att räkna ner dioder linjärt.

Skärmklipp 2015-05-01 10.11.38Skärmklipp 2015-05-01 10.53.12 Fun Time Timer är gratis!

Fun Time Timer är helt gratis och räknar ner visuellt genom att en röd cirkel minskar. Samtidigt kryper snigeln från vänster till höger och visar hur lång sträcka det är kvar. Den fungerar bra som timer och är väldigt söt men man kan inte lägga in påminnelser, den bara räknar ner.

 

 

Fotokalendern- ett visuellt verktyg

Skärmklipp 2015-04-20 20.02.50

Appen Fotokalendern är gratis och har skapats av Landstinget i Uppsala län för att ge personer med kommunikativ funktionsnedsättning möjlighet att vara delaktiga och aktiva i återberättande.

Kalendern är ett utmärkt stöd för att knyta händelser och uppgifter till en viss dag med hjälp av foton. På detta sätt kan den fungera både i nuet, förberedande och för att minnas. Bilderna hjälper eleverna med minne, förförståelse och att skapa sammanhang.

I appen kan man lägga in bilder och filmer från kamerarullen men också fota och filma direkt. Det finns dag, månads och veckovy samt talsyntes, man kan även spela in meddelanden i appen. Dessa och fler funktioner förklaras i filmen nedan.

Jag kan se flera användningsområden i skolan, t.ex. i förskoleklass för de som vill dokumentera ett arbete innan de är skrivkunniga. Kalendern fungerar även bra för dyslektiker och alla som behöver eller tycker om mycket visuellt stöd. Många elever behöver och/eller trivs med att kunna se sina framsteg visuellt. Med den här appen kan man dokumentera vad man gör under lektionerna och bocka av arbeten när de är klara.

Se filmen nedan för att få en större förståelse för vad detta är samt hur man kan använda den i undervisningen. 

Visuellt stöd- Ritprat- Seriesamtal

Skärmklipp 2015-03-28 19.42.59

Ritprat är en metod som har utvecklats för att visualisera olika händelser och situationer för personer som har kognitiva svårigheter. Användningsområdet kan dock vidgas till alla barn och ungdomar som gynnas utav det. Ritpratet kan hjälpa till med att visualisera vad som har hänt eller vad som ska hända och varför det händer. Bilderna hjälper till att hålla fokus i en förklaring eller i ett samtal.

En typ av ritprat är seriesamtal. Carol Gray är pedagog från Jenison i Michigan i USA. Hon har under många år arbetat med barn och ungdomar inom autismspektrat. Tillsammans med dem utarbetade hon under 1990-talet hjälpmedel för att förbättra den kommunikativa och sociala förståelsen, ett sådant hjälpmedel är seriesamtalet. Ett annat som hon kanske är mest känd för är sociala berättelser.

I seriesamtalet sitter man oftast bredvid varandra och det finns en speciell turtagning. I början kan det vara bra att sitta i lugn och ro i en för eleven välbekant miljö. Vanligtvis har man ett ämne för serien och turas om att rita och skriva. Fokus ska ligga på ritandet men man kan läsa upp det man har skrivit i sin pratbubbla när man är färdig och det är elevens tur att svara i pratbubblan. Om du är nyfiken på att läsa lite mer om seriesamtal kan du hitta det här. Som med allt annat finns det en grundstruktur som man sedan kan utveckla själv beroende på vad som fungerar för eleven. Eleven kanske vill prata och då skriver kanske läraren ned osv. Man får pröva sig fram.

En annan vinst med ritprat och seriesamtal är att man sparar serien och kan komma tillbaka till pratet vid ett senare tillfälle om man behöver kommunicera om händelsen igen.

Det går utmärkt att använda sig av penna och papper med det finns också appar som är anpassade för detta, t.ex. ritprat 2. I appen ritprat 2 finns färdiga symboler som kan användas som stöd för ritpratet. Det går även att rita, sudda, spela in ljud, skriva text och lägga in bilder direkt från kameran, eller kamerarullen.

Skärmklipp 2015-03-28 19.50.19

Här kommer en instruktion på ritprat samt ett kort exempel på hur man kan förbereda ett barn inför ett besök på habiliteringen. På samma sätt kan man förbereda barn inför utflykter och andra schemabrytande aktiviteter.

The Berlin Wall

Skärmklipp 2015-01-18 11.15.33

The Berlin Wall är en app som med hjälp av bilder, berättelser, filmklipp och texter vill förmedla fakta om var Berlinmuren var placerad samt fakta om historiskt intressanta platser i anslutning. Vi får även erfara var och hur olika flyktförsök genomfördes, oftast tyvärr utan att lyckas. Appen är gratis och ett gemensamt projekt mellan Bundeszentrale für politische Bildung, Deutschlandradio och Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Det kan vara bra att veta att appen hör ihop med sidan http://www.chronik-der-mauer.de.

Om du är på plats i Berlin och vill se hur det såg ut förr måste du testa appen “Timetraveler Die Berliner Mauer”. När du installerat appen riktar du telefonen eller Ipaden mot en plats/byggnad, då spelas en film ur det förgångna upp. Här ser du hur den fungerar:

Kan du individanpassa en Ipad?

Skärmklipp 2015-01-13 21.15.09

Känner du till hur du kan anpassa en Ipad och öka utbildningens tillgänglighet för elever med t.ex. nedsatt syn eller hörsel? Om inte kan det vara en idé att läsa Specialpedagogiska skolmyndighetens pdf “Tips och idéer för Ipad”.

Handledningen beskriver inställningar på Ipaden som gör den mer användbar för många elever. Du hittar olika hjälpmedel under Inställningar-Allmänt-Hjälpmedel, klicka sedan upp pdf:en för att läsa om hur du använder dem. De inställningar som beskrivs är zooma (förstoringsverktyg), tala markering (få text uppläst), diktering, större text (öka textstorlek i appar), guidad åtkomst (begränsning av åtkomst), assistiv touch (anpassa tryckkänslig skärm),VoiceOver (auditiv skärmläsare), reglagestyrning (styr med annat än fingrar/hand t.ex. med huvudrörelser), hörapparat (skicka ljud via bluetooth till hörapparat)och textning (aktivera dold textning för t.ex. hörselskadade). 

Skärmklipp 2015-01-13 21.35.29

 

Vårt klimat ett ständigt aktuellt ämne

Skärmklipp 2015-01-10 14.15.14

Klimatförändringar är ett ständigt aktuellt ämne inom flera olika skolämnen såsom geografi och kemi men som även fungerar som diskussionsunderlag i t.ex. svenska och engelska. Sidan climate.nasa.gov är fantastisk när man vill förklara och visualisera klimatförändringar. Här hittar du fakta, artiklar, tabeller, förklarande filmer (t.ex. under NASA’s Earth Minute och “The Sun a virtual tour“) samt bilder. Under fliken “Explore”  På sidan finns det många olika quizz som t.ex. den här om kol där man kan testa sina kunskaper om kol och samtidigt öva engelsk läsförståelse.

Man kan också resa i Climate time Machine och studera hur isen, havsnivån, utsläppen av kol och den globala uppvärmningen förändrats från 1890-talet till idag.

Bilderna är fantastiska och särskilt kanske de som finns i “Images of Change” som också utvecklats som app. Här visas bilder från olika tider där man kan jämföra hur global uppvärmning, naturkatastrofer och mänsklig påverkan faktiskt förändrar jordens utseende, mycket intressant som underlag för diskussion. Här kan eleverna jämföra bilder, läsa om orsaker samt diskutera olika åtgärder som kan vidtas i sammanhangen samt vilka följder detta får för planeten och mänskligheten. Här ser vi t.ex. hur Aralsjöns utseende förändrats från augusti 2010 till augusti 2014.

Skärmklipp 2015-01-10 13.25.59

Eyes on the earth kan man studera jorden i 3D och det är en helt otrolig modell som visualiserar de senaste mätningarna globalt gällande t.ex. temperatur, koloxid, koldioxid, ozon, havsnivå och is. Man behöver dock ladda ner ett litet program för att kunna se modellen vilket kan vara bra att veta om man ska titta med eleverna i skolan.

Skärmklipp 2015-01-10 13.43.40

 

Jag kan varmt rekommendera alla gå in på denna sida och att använda den i undervisningen.

Digitala tips i undervisningen

Skärmklipp 2014-12-09 06.34.52Skärmklipp 2014-12-09 06.36.00

Här kommer några digitala tips som kan vara användbara i din undervisning. Förra året sammanställde jag två padlets (digitala anslagstavlor) med tips på användbara appar och hemsidor i undervisningen. Du hittar dem om du klickar på adresserna nedan:

http://sv.padlet.com/jenniwagner/it-tips

http://sv.padlet.com/jenniwagner/it-tips2

Här är de digitala tips som tas upp:

Presentation: Padlet, Prezi, Educreations (app), Explain everything (app), Videoscribe.

Utvärderingar, quizz: Socrative, Kahoot, Mentimeter

Tankekartor: Popplet. Mindmeister

Ordmoln: Wordle, Tagxedo, Textisbeautiful

Tidtagare: Online-stopwatch, timstock (app)

Träna glosor: Glosor.eu

Musik/spela in, ljud: Soundcloud, Garageband

Skriva/Berätta: Storybird,

Träna/Virtuella kort : Flashcards (app), cram.com,

Animering/Berättande: Powtoon, Goanimate, Online cartoon maker, Voki Puppet Pals (app)toondoo, Moovly

Blogg: webbstjärnan/wordpress blogg

Digitala tidslinjer: Dipity

Samla/Hålla ordning på länkar: Scoopit, Pearltrees

Bild: Bomomo

No: Interaktiva experiment

Det finns ju mycket mer intressant men det här är en bra början 🙂