Föräldrars kunskaper om stödinsatser

Skärmklipp 2015-03-09 19.51.13

Goda relationer mellan hem och skola är en framgångsfaktor och kanske särskilt när det gäller arbetet med elever med ett behov av stödinsatser. Hur kommunicerar er skola med föräldrarna när det gäller stödinsatser? Vet föräldrarna hur systemet fungerar och vilket stöd deras barn kan förväntas att få?

Skolverket har sett behovet att ge föräldrar kunskaper om vilket stöd deras barn kan få i skolan. Denna publikation riktar sig till vårdnadshavare som har barn i förskoleklass, grundskola eller motsvarande skolform, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller fritidshem. I publikationen kan vårdnadshavarna läsa om hur regelverket fungerar och om hur skolorna ska arbeta med extra anpassningar, pedagogiska kartläggningar, extra anpassningar och särskilt stöd.

Dags att undervisa begripligt

Skärmklipp 2015-02-17 11.53.07

Lärarnas Nyheter har precis publicerat en artikel som heter “Dags att undervisa begripligt” som är mycket läsvärd. Artikeln handlar om konsekvenserna av de nya reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd och vad de betyder i skolvardagen. Det är inte bara formuleringar som ändrats utan det som det handlar om är att lärarna måste ta sitt ansvar i klassrummet och undervisa begripligt. Det ska vara lärarens skyldighet att undervisa så att en elev förstår och inte i första hand snabbt bolla över de elever som inte hänger med i lärarens undervisning till speciallärare eller att skjuta över ansvaret till eleven och ge F-varning i slutet av terminen.

Anledningen till formuleringen extra anpassningar är att man vill minska antalet åtgärdsprogram och då särskilt de som innehåller små justeringar som egentligen handlar om att läraren måste tänka om och skapa nya vanor.  För elever med en funktionsnedsättning krävs det dock nästan alltid åtgärdsprogram och man ska komma ihåg att ett åtgärdsprogram är rättsskyddat på ett annat sätt än de extra anpassningarna.

Läs artikeln i sin helhet här.

 

 

Stödinsatser i utbildningen- ny publikation

Skärmklipp 2015-01-13 07.43.31

“Alla elever är olika och har olika erfarenheter, intressen och behov. Det är viktigt att läraren skaffar sig kunskap om varje elev för att kunna ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov i utbildningen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Det gäller såväl i undervisningen som i andra lärmiljöer, till exempel rastaktiviteter, praktik och arbetsplatsförlagt lärande (alp).”

Detta är ett citat ur Skolverkets nya publikation, “Stödinsatser i utbildningen”. I skrivandets stund finns den att ladda ner, pappersversionen kommer i slutet av januari. Syftet med materialet är att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal i arbetet med olika former av stödinsatser när en elev inte utvecklas mot läroplanens kunskapskrav. I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som verktyg för lärarnas arbete. Kapitlen är uppbyggda på detta vis:

1. Syfte med stödmaterialet                                                                                               2. Hur begrepp och uttryck används i materialet                                                                3. Främja en god lärmiljö för att förebygga svårigheter                                                        4. Arbete med extra anpassningar                                                                                         5. Utreda behov om särskilt stöd                                                                                          6. Ge särskilt stöd                                                                                                                   7. När frågan om annan skolform väcks  

Skärmklipp 2015-01-13 07.45.18

Detta är ett mycket användbart material som med fördel kan användas som utgångspunkt i diskussioner om hur man skapar en inkluderande skola.