Granskning av läs- och skrivundervisningen

Skärmklipp 2016-01-28 18.05.58

I dagarna kom Skolinspektionen ut med en rapport där de granskat läs- och skrivundervisningen i åk 4-6. Även om man arbetar i de högre åldrarna så ger denna rapport en indikation på hur läs- och skrivundervisningen bedrivs och bör bedrivas. Rapporten hittar du här och här hittar du ett sammandrag.

I rapporten så kommer man fram till att arbetet med läs- och skrivstrategier varierar från skola till skola men även inom de 34 skolor som varit föremål för inspektionen. Man har sett att när lärarna ger ett aktivt stöd, och visar och modellerar, får eleverna en djupare förståelse för texten. Självständigt arbete som inte följs upp i tillräcklig grad har inte visat sig effektivt, detta gäller både läs- och skrivundervisningen.  

Skolinspektionen kommer fram till tre prioriterade utvecklingsområden, vilka här citeras direkt ur sammandraget:

  • Lärare behöver i betydligt högre grad ge elever möjlighet att förstå vad de ska lära sig och varför.
  • Lärare behöver i betydligt högre grad aktivt visa och vägleda eleverna samt ge dem möjlighet att samtala om texter, både egna och andras.
  • Lärare och rektorer behöver följa upp hur elevernas intresse för läsning och skrivning utvecklas.

För att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete behöver rektorerna ge förutsättningar för lärarna att utveckla undervisningen genom exempelvis fortbildning och kollegialt lärande. De metoder som enligt forskning och beprövad erfarenhet har visat sig effektiva behöver användas aktivt i klassrummet. Dessa metoder är en del i att generera elevernas aktivitet på ett positivt sätt och på så sätt byggs det upp en framgångskedja.

 

Hur arbetar ni med läs- och skrivundervisning på din skola? Finns det en plan som alla känner till?

Hur säkerställer ni att alla elever får en likvärdig läs- och skrivundervisning?

Har alla lärare kunskap om vilken läs- och skrivundervisning som visat sig mest framgångsrik enligt forskning?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s