Helen Timperley- Det professionella lärandets inneboende kraft

Skärmklipp 2015-09-09 22.02.53

Helen Timperley är professor i pedagogik vid University of Auckland och har skrivit “Det professionella lärandets inneboende kraft“. Grundtesen är att lärares professionella lärande har en direkt gynnsam inverkan på elevernas lärande, det är eleverna som är i centrum. Syftet är att lärare ska utvecklas till experter på anpassning, dessa ska arbeta i skolor med stor anpassningsförmåga. Helen Timperley uttrycker det såhär:

Det handlar om att gå från professionell utveckling till professionellt lärande, att sätta eleverna i centrum, att fokusera på nödvändiga kunskaper och färdigheter, att genomföra systematiska undersökningar av metodernas effektivitet, att vara tydlig med vilka teorier om professionalism man utgår från och engagera alla i det lärande systemet.” 

I början av sin bok presenterar Timperley sex förändringar som måste genomföras för att förändra vårt sätt att tänka kring professionellt lärande. Dessa är:

  • Från professionell utveckling till professionellt lärande För att lösa djupgående problem måste man förändra undervisningen på djupet. Då måste man utmana befintliga antaganden och kunna skapa ny kunskap. Det går inte bara att tillföra nya saker och tro att det ska vara lösningen.
  • Eleverna i centrum för professionellt lärande Framgången ska mätas i elevernas resultat och välbefinnande samt vara orsaken till att lärares utveckling och engagemang.
  • Fokus på professionella kunskaper och färdigheter Kunskaper och färdigheter som utvecklas ska vara praktiska och kunna appliceras för att lösa flera undervisnings- och lärandeproblem. De ska inte vara individ- och situationsbundna.
  • Professionellt lärande som systematiska undersökningar Man måste systematiskt undersöka hur effektiva undervisningsmetoderna är för elevernas engagemang, lärande och välbefinnande. Här finns stora likheter med BFL.
  • Professionalism genom reflekterande undersökningar Genom att systematiskt koppla praktiken, d.v.s. undervisning och elevers lärande till teori, eftersträvar man nya metoder för att lösa varaktiga problem.
  • Professionellt lärande på alla nivåer Lärare kan inte lösa djupgående problematik i systemet på egen hand och därför måste alla engagera sig i det professionella lärandet från rektorer till huvudmän och politik

Skärmklipp 2015-09-09 22.11.04

Professionellt lärande organiserar Timperley i kunskapsbildande cykler. Ovan syns Timperleys modell för lärares undersökande och kunskapsbildande cykel som börjar och slutar med eleverna. Motivation i cykeln är lärarnas eget behov av att veta, inte någon annans vilja att få berätta. När man gör en professionell undersökning får man nya perspektiv snarare än diskuterar olika sätt att gruppera och etikettera elever på. I början identifieras elevernas och lärarnas behov, i boken finns frågebatterier som man kan ta till hjälp.

Steg tre i cykeln handlar om att man ska fördjupa sina kunskaper genom att man gör dem i praktiken. En djupare förståelse mellan praktik och teori används för att lösa specifika praktiska problem. Lärare ska inte drivas av “trial and error” utan reflektera över vad som ger resultat och varför.

När lärare har utvecklat sin undersökande förmåga måste detta generera en förändring av undervisning för att vara till gagn för eleverna. Att förändra undervisningen är en del av lärandet. I cykelns sista del analyserar man vilken effekt förändringarna gett på elevernas resultat, denna process är central och den viktigaste faktorn för att lära på djupet. När lärarna granskar resultaten bygger de samtidigt upp sin egen expertkunskap om att anpassa undervisningen.

“Ledare måste vara så pass involverade i det professionella lärandet att de vet vad de ska göra för att utmana och stödja sina lärare”

En viktig del i detta arbete är att alla lärare ska delta och även ledarna. Lärarna måste få stöd av sina ledare annars kan de inte genomföra ett systematiskt förändringsarbete och lära på ett sätt som möter elevernas behov. Detta kräver en förändring av ledarnas tänkesätt för att kunna delta i professionellt lärande. Timperley har därför även en undersökande och kunskapsbildande cykel för ledare.

IMG_5267    Cykel för ledare

För att det professionella lärandet ska fortsätta att fördjupas och inte bara bli en engångsföreteelse behöver vi utveckla system för att  fördjupa vårt lärande i återkommande cykler. Vi behöver även bredda vårt fokus till nya områden och nya utmaningar och bilda sammanhängande lärandesystem på olika nivåer i skolsystemet. Det krävs mycket mer än enstaka punktinsatser för att dessa förändringar ska bli meningsfulla och varaktiga.

Här kan du se när Helen Timperley föreläste i Stockholm 2014

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s