Utan spaning ingen aning- Kartläggningens betydelse

Skärmklipp 2015-04-21 18.15.58

Den mest kraftfulla åtgärden man kan sätta in när en elev behöver stöd är kartläggningen. 

Kartläggningen kan ibland vara något som hoppas över eller snabbt skrivs ihop för att man ska ha tid med att formulera åtgärdsprogrammet men det tjänar ingen något på. En noggrant gjord kartläggning formulerar de individuella åtgärderna redan vid analysen utifrån pedagogernas, elevhälsans, elevens och föräldrarnas perspektiv. Det är viktigt att alla får komma till tals och bli lyssnade på i kartläggningen. Särskild vikt tycker jag att man ska lägga vid att lyssna in eleven och ge den möjlighet att uttrycka sina åsikter kring det som fungerar respektive inte fungerar.

Kartläggningar kan se olika ut,  här finns en som är väldigt gedigen och väl genomarbetad.  Den är skriven av logopeden, specialpedagogen och föreläsaren Ulrika Aspeflo,henne kan du läsa mer om här.

Skärmklipp 2015-04-21 18.35.02 Exempel ur elevens kartläggning.

Aspeflos kartläggning “SEP- Skola-Elev-Plan” består av tre delar, en elevdel, en del för vårdnadshavare och en del för skolpersonalen. Därefter följer en sammanställning av den plan som kartläggningen mynnar ut i. Materialet är väl genomarbetat och användarvänligt för alla parter.

Den här kartläggningen hjäper till att nå kärnan i problematiken och ökar chansen avsevärt att de åtgärder som sätts in verkligen kommer att fungera.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s