Vad innebär delaktighet i skolan?

Skärmklipp 2015-04-03 16.09.33

Delaktighet är ett begrepp som ofta återkommer i skolans diskussioner, men vad står det för? Finns det en gemensam definition bland skolpersonal? När är en elev delaktig? Vad innebär det att vara delaktig? Hur resonerar vi när vi ser bristande delaktighet?

SPSM gav 2012 ut publikationen “Där man söker får man svar- Delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning” som du kan läsa här. I publikationen utgår de från elever som har en funktionsnedsättning men det går utmärkt att överföra samma tänk på alla elever oavsett om eleverna har en funktionsnedsättning eller inte.

I rapporten har begreppet delaktighet brutits ner i ett antal aspekter som ska vara observerbara; Tillhörighet, Tillgänglighet, Samhandling, Engagemang, Autonomi och Erkännande.  Här kan du lyssna på Kristina Szönyi från Specialpedagogiska skolmyndigheten bena ut begreppet delaktighet i UR samtiden, “Alla ska älska skolan: Vad betyder delaktighet ?”. Medverkar gör också Tove Dunkers,specialpedagog och utbildare, hon går bl.a. igenom aspekterna och förtydligar dem.

Skärmklipp 2015-04-03 15.41.46

I många sammanhang sätts ett likhetstecken mellan inkluderande undervisning och delaktighet. Det sättet att se på delaktighet menar rapporten är för snävt. Delaktighet kan betyda inkluderande undervisning men det kan också inbegripa elever som till exempel får sin undervisning i skilda undervisningsgrupper. I rapporten betonas aktiviteten där eleven befinner sig och de möjligheter till delaktighet som där ges till eleven.

I skolan finns det olika typer av aktiviteter med olika normsystem som man behöver ta hänsyn till om alla elever ska kunna vara delaktiga under skoldagens alla aktiviteter. Undervisning är en aktivitet som har ett normsystem medan raster och relationer till kompisar präglas av ett annat. För att kunna skapa aktiviteter som är anpassade till alla individer i en skola krävs det kunskap om hur olika funktionsnedsättningar yttrar sig i skolmiljön. Utan förståelse för det så kan man inte skapa lämpliga aktiviteter under hela skoldagen för varje individ. Givetvis krävs även andra resurser när kunskapen finns för att kunna realisera aktiviteten.

En tillgänglig skola är en förutsättning för delaktighet. Tillgänglighet innebär att man anpassar den fysiska, pedagogiska och den sociala miljön för eleverna utifrån deras förutsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram ett utbildningspaket och ett värderingsverktyg för att hjälpa skolorna att strukturera arbetet, du hittar materialet här. Du kan även läsa ett tidigare inlägg där jag presenterat utbildningspaketet DATE här.

Skärmdump 2014-10-22 11.52.25bild-3

En annan viktig sak att ta upp när det gäller delaktighet är hur man ser på problematiken när delaktigheten brister. Söker man förklaringen hos individen och ser till elevens individuella egenskaper och förutsättningar eller söker vi förklaringen i skolmiljön. Skillnaden i detta synsätt är stor och kommer att påverka hur vi agerar i olika situationer och därmed även påverka individens rätt till delaktighet.

Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderar jag att läsa publikationen i sin helhet, den innehåller ett flertal intressanta fallbeskrivningar som är tänkvärda. Här hittar du publikationen.

 Skärmklipp 2015-04-03 16.01.03

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s