Språket som nyckel till kunskapsutvecklingen

Skärmklipp 2015-03-21 16.18.48

De senaste åren har språkets betydelse för kunskapsutvecklingen betonats. Man kan skilja på olika typer av språk, vardagsspråk och fackspråk/ämnesspråk/skolspråk. Fackspråket är informationstätt, abstrakt och formellt medan vardagsspråket är just vardagligt och informellt. Språket är viktigt för att förstå hur saker hänger ihop, det räcker inte att bara behärska vardagsspråket för att ta till sig kunskaper i skolan eller i ett yrke. För att behärska ämnet behöver man kunna begreppen och fackspråket, språk och kunskap hänger ihop. Därför behöver alla lärare tillsammans ta ansvar för att undervisa språk- och kunskapsutvecklande. Här kan du se en film när forskarna Anne Palmér och Åsa af Geijerstam talar om språkets betydelse för lärande i alla ämnen.

Språk i alla ämnen del 1

Man kan sammanfatta att forskningen slår fast att:

– Om elever samtalar om ett ämne och ser det ur olika perspektiv så ökar lärandet under samtalet (undersökande samtal).

– Elever vars lärare följer upp elevernas yttranden med följdfrågor får ökad måluppfyllelse.

– Elever vars lärare samtalar med sina elever och låter dem reflektera och repetera begrepp lär sig mer.

– Elever lär sig mer när de får arbeta både muntligt och skriftligt om fakta, mest gynnade av detta är de svaga eleverna.

– Elever har lättare att förstå berättande texter än faktatexter i t.ex. no och so.

Språk i alla ämnen del 2

I den här filmen förklaras varför man ska arbeta med språk i alla ämnen. Man kan säga att det är viktigt ur två perspektiv, ett språkutvecklande och ett kunskapsutvecklande perspektiv. Genom språket fördjupas våra kunskaper.

Skolverket har tagit fram ett paket för de lärare, arbetslag eller skolor som vill fördjupa sina kunskaper inom språkutvecklande arbetssätt, du hittar det här.

Hanna Stehagen har skrivit en bok som heter “Språk i alla ämnen” i boken presenterar hon en kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen.

Skärmklipp 2015-03-21 16.08.57

Du kan även se en föreläsning här där Hanna Stehagen talar om språkutvecklande arbetssätt samt visar olika klassrumsaktiviteter som är språkutvecklande. Avslutningsvis demonstrerar hon hur digitala verktyg kan fungera som stöd för elevers språk och kunskapsutveckling.

 

 

1 thought on “Språket som nyckel till kunskapsutvecklingen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s