Autismspektrumtillstånd AST

Skärmklipp 2015-03-12 15.20.02

Autismspektrumtillstånd som förkortas AST är ett samlingsnamn för ett flertal diagnoser såsom t.ex. Asperger, högfungerande autism och atypisk autism. När man får en elev i klassrummet eller har elever med dessa svårigheter i skolan behövs det kunskaper för att kunna kompensera de svårigheter som det för med sig för eleven. Eleven ska t.ex. ges möjlighet att visa sina kunskaper på ett sätt som passar dem, man behöver även tänka på att skapa en passande miljö både fysiskt och socialt. Precis som ADHD är AST ett neuropsykiatriskt tillstånd, vilket innebär att de här barnen har svårt för att själva reglera sitt beteende. Det är därför viktigt att de får rätt stöd och anpassning tidigt i skolan för att kunna klara kunskapskraven och de sociala målen. Även om AST och ADHD är två olika tillstånd är förhållningssättet, strategierna och metoderna man kan ta till likartade.

I skriften “Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium” informerar specialpedagogen Helene Fägerblad vad AST är och betonar vikten av att göra en individuell kartläggning för att kunna tillgodose elevens stödbehov i skolan. Generella åtgärder är inte att rekommendera då de barn och ungdomar som får diagnosen fungerar lika olika som andra individer.

Vidare beskriver Helene om hur skolan kan anpassa sin organisation till elevernas behov och pekar på olika situationer. Raster och grupparbeten är två exempel på sådana situationer och Fägerblad ger strategier för hur man kan hantera dessa situationer. Fägerblad presenterar även olika förhållningssätt och strategier som man kan tillämpa för att underlätta det sociala samspelet, uppfatta sammanhang och helhet samt hantera stress och planering av skolarbetet.

För många av dessa elever är det nödvändigt med en energiinventering då en skoldag kan vara dränerande. I en energiinventering tar man reda på vad som ger och tar energi och kan på så sätt kartlägga och sedan kanske vidta åtgärder som underlättar elevens skolvardag.

Det gäller att observera elevens beteende och sedan leta efter förklaringen/orsaken till beteendet för att kunna komma tillrätta med frånvaro, trötthet, envishet, utbrott m.m. Här är en bild som illustrerar förhållandet mellan vad som händer övan och under ytan.

Skärmklipp 2015-03-12 15.01.01

I den här skriften ges även konkreta pedagogiska tips för undervisningen. Ett exempel är hur man lägger upp ett arbete i NO genom att först greppa begreppen då begreppsförståelsen ofta brister. Det finns även andra stödstrukturer och exempel på hur man kan utforma skrivmallar. De sociala färdigheterna som behövs för att ett samspel med andra är ofta otillräckliga hos personer med AST, i boken får man en rad olika tips om metoder för att träna elevernas sociala färdigheter. Hela det sista kapitlet är vikt för användbara mallar.

Jag rekommenderar varmt denna skrift för alla som arbetar i skolan, du hittar skriften här.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s