Kollegialt samarbete mellan ämnesgränserna

Skärmklipp 2015-02-09 17.17.38

En betydande del av det inkluderande arbetet i en skola är att göra skolarbetet i sin helhet begripligt och meningsfullt för så många elever som möjligt. När skolarbetet blir begripligt och meningsfullt så ökar även chansen till att motivationen höjs och en god cirkel sluts. Min erfarenhet är att när elever kommer upp i högstadiet blir skolan mer fragmentarisk och svårbegriplig för många elever, kraven ökar både i ämnena, socialt och mognadsmässigt. Ökande ämnesfokus, ökande krav i ämnena, ökande antal lärare, ökande krav på självständighet, struktur, förflyttning, större lokaler, större sammanhang m.m. är svårt för många elever att klara av. Särskilt elever som har olika typer av svårigheter, t.ex. inte mognar i takt med sin ålder eller har vissa typer av funktionshinder får det ofta allt svårare i högstadiet. Samtidigt som allt detta sker kommer även eleverna in i en känslig ålder i form av puberteten med allt vad det innebär..

Ett sätt att öka meningsfullheten, motivationen och helhetsbilden och få undervisningen begriplig för fler är att samarbeta mellan ämnesgränserna. Det finns även andra vinster med ett sådant arbete t.ex. att minska stressen för lärare och elever genom att kunna sambedöma och samplanera. I läroplanen Lgr 11görs det tydligt att både lärare och rektor ska se till att eleven ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande. I Lgr 11 står det:

”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet” (Lgr 11, Skolverket, 2011, s 19).

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande” (Lgr 11, Skolverket (1), 2011, s 14).

Skolverket förtydligar ytterligare i publikationen Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning (Skolverket (2) 2011) skolans uppdrag att möjliggöra ämnesövergripande undervisning:

Enligt läroplanen ska läraren samverka med andra lärare för att nå de nationella målen. Undervisningen ska organiseras och genomföras så att eleverna får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Detta förutsätter att rektorn ger möjlighet för lärare att, enskilt och tillsammans med andra lärare, kontinuerligt planera, följa upp och anpassa undervisningen så att den i så stor utsträckning som möjligt gynnar varje elevs kunskapsutveckling. (Skolverket (2) 2011 s15).

Hur arbetar ni mellan ämnesgränserna på er skola? Ger skolans organisation lärare i olika ämnen möjlighet att träffas och planera det ämnesöverskidande arbetet kring sina elever? Hur skulle du vilja att arbetet såg ut ut på din skola?

Här kommer en enkel plan för hur man kan arbeta med detta.

Tillfälle 1: Lärarna samlas gruppvis och tar ut gemensamt centralt innehåll och gemensamma kunskapskrav i ämnena utifrån Lgr 11. Därefter tittar man efter vilka möjliga samarbeten som finns mellan ämnena och börjar tänka på hur de kan realiseras i skolan. 

Tillfälle 2: Diskutera tillsammans hur er skola ska arbeta för att samarbeta och synliggöra kopplingarna mellan ämnena. Hur ska ni organisera det ämnesöverskridande arbetet på er skola? Vilka förutsättningar finns och vilka risker ser ni? Hur ska ni minimera risker?

Tillfälle 3: Hur ska ni realisera och implementera det ämnesövergripande arbetet i praktiken? När ska det börja? Hur ska det utvecklas?

Tillfälle 4: Utvärdering av arbetet samt vidareutveckling av arbetet.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s