Verktyg för inkluderande arbetssätt, några exempel

Skärmklipp 2015-02-06 08.32.08

Ovanstående bild känner nog de flesta lärare igen, den är väldigt tydlig och visualiserar de olika behov och förmågor som finns i en klass. När man ser bilden ter det sig ganska självklart för de flesta att likvärdig undervisning inte betyder att alla ska få exakt samma uppgift.

Det händer ganska ofta att lärare frågar mig hur man ska arbeta inkluderande och vad man ska tänka på. Det är självklart komplext och det finns mycket man ska tänka på. Det viktigaste är att tänka på vilka elever man ska undervisa och att inventera deras behov och intressen.

För att förenkla denna process har jag sammanställt en lista med några saker man kan tänka på som lärare när man undervisar en stor klass på ca 30 elever. Denna lista kan även fungera som utgångspunkt i arbetslaget när man diskuterar inkluderande undervisning. Har ni fler förslag så fortsätt att fylla på 🙂

Vill du ha den som snyggare  word dokument så maila mig på jenni.wagner@taby.se

 

Några verktyg för inkluderande arbetssätt i klassundervisninge

Detta är exempel på sådant man kan tänka på när man undervisar i helklass ca. 30 elever. Har du fler tips? Fyll på listan

Lektionens start
Jag skriver start och sluttid på tavlan.
Jag börjar lektionen med att berätta vad vi ska göra under lektionen och presenterar det även skriftligt, t.ex. på tavlan eller handout
Stoff/Faktakunskaper
Jag går igenom och övar begrepp i början av ett arbetsområde.
Genomgångar
Jag använder mig av visuellt stöd vid muntliga genomgångar och berättande (bilder. modeller, skisser, ppt m.m.)
Jag börjar genomgångar med att tala om det viktigaste, innehållets kärna.
Jag talar inte mer än 10 minuter i taget vid genomgångar.
Jag ställer frågor eller ger korta uppgifter som är kopplade till genomgången som genererar tänkande och elevaktivitet.
Jag har i förväg förberett de elever som behöver det, t.ex. genom att maila ppt eller inspelat material såsom t.ex. filmer.
Jag skickar anteckningar, filmer, bildspel m.m. till de elever som vill ha det
Uppgifter
Jag konstruerar strukturerade uppgifter med tydliga delmål och slutmål.
Jag går igenom de uppgifter jag ger tillsammans med eleverna.
Jag anpassar uppgifter efter olika behov.
Jag har visuellt stöd när jag går igenom uppgifter.
Jag ger eleverna tydliga skriftliga instruktioner i punktform.
Jag visar och går igenom ett exempel på hur uppgiftens slutprodukt kan se ut.
Jag använder mig av en checklista där eleven kan pricka av olika moment för att färdigställa en uppgift.
Jag använder mig utav andra stödstrukturer, mallar och modeller
Hjälpmedel
Jag erbjuder hjälpmedel/anpassade läromedel/verktyg till de elever som behöver det (dator Ipad, inlästa läromedel m.m.)
Jag låter alla elever i en klass/grupp prova olika hjälpmedel/anpassade läromedel/verktyg (t.ex. inläst material, talsyntes, diktering)
Betyg och bedömning
Jag förklarar de olika kunskapskraven med elevexempel.
Jag använder mig utav BFL/formativ bedömning för att utvärdera min undervisning.
Bemötande
Jag pekar inte ut en elev framför andra.(t.ex.” lyssna nu du som varit sjuk”, ”kul att du är här”, ”du som varit borta så mycket tillhör ingen grupp, kan du jobba själv?”)
Jag är lugn och använder mig av ett lågaffektivt bemötande.
Jag är positiv och ger beröm och positiv feedback när jag ser framsteg.
Lokaler
Jag låter elever som behöver en lugnare miljö arbeta i grupprum.
Läxor och hemuppgifter
Jag går alltid igenom läxan på lektionen innan jag ger den.
Jag återkopplar alltid till den läxa jag gett.
Jag låter inte elever som inte förstår uppgiften gå hem och göra uppgiften i läxa.
Jag anpassar hemuppgifter efter elevens kunskaper och förmågor.
Prov/ visa kunskaper
Jag anpassar mina prov/ låter elever visa sina kunskaper på ett sätt som passar individen (muntligt, hemprov, klassiskt prov, andra uppgifter)
Motivation/delaktighet
Jag utgår från elevernas intressen i min undervisning för att öka deras motivation i ämnet.
Jag låter eleverna vara delaktiga i planeringen av undervisningen.
Planering
Jag planerar min undervisning utifrån elevers olikheter
Jag har en genomtänkt placering för eleverna i klassrummet.
Jag bestämmer vilka grupper som eleverna ska arbeta i.

 

2 thoughts on “Verktyg för inkluderande arbetssätt, några exempel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s