Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Skärmklipp 2015-01-21 10.49.16

Skolans arbete mot trakasserier och kränkningar är en av skolans viktigaste uppgifter, för vilken elev trivs och kan göra sitt bästa i en skola som är otrygg? Jag tycker att Skolverkets publikationer är mycket användbara och det gäller även denna nya publikation  som heter “Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda. Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar” som du kan ladda ner här.

Publikationen är indelad i fyra kapitel som behandlar hur man kan arbeta för att främja likabehandling samt förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I materialet refereras till den forskning som finns och man kan läsa om olika fallbeskrivningar. I anslutning till texten finns frågeställningar som är användbara för att vidareutveckla skolans arbete.

Alla skolor i Sverige arbetar på något sätt med dessa frågor men alla är inte lika framgångsrika. Den här publikationen ger en god bakgrund i forskningen samt uppmuntrar skolan till en fortsatt utveckling genom att ge olika praktiska förslag till hur en skola kan gå vidare i sitt arbete. Det är av största vikt att alla skolor hela tiden arbetar aktivt då denna typ av arbete aldrig blir klart. Risken om en skola bara kör på i sitt invanda mönster som kanske fungerar är att arbetet kan bli slentrianmässigt och det som en gång fungerade kanske inte fungerar längre utan att någon lägger märke till det. I den här publikationen får skolan möjlighet att granska sig själv för att sedan kunna utveckla sitt arbete. Exempel på frågeställningar inom de fyra kapitlen är:

Främja: Vilka elever gynnas av ett visst undervisningsupplägg? Hur ser de formella och informella beslutsvägarna ut och vilka möjligheter till inflytande har lärare och elever? Vilka uttalade och outtalade normer råder i verksamheten?                                             Förebygga: Hur ser skolans systematiska arbete ut när det gäller 1. Kartläggning 2. Analys av kartläggningsresultatet 3. Slutsatser 4. Mål för det fortsatta arbetet 5. Insatser för förbättring.                                                                                                                                    Upptäcka: Hur upptäcker vi elever som far illa? Hur vet vi att vi vet det vi tror oss veta om elevernas situation stämmer? Hur arbetar vi med relationer på skolan? Hur ser vuxennärvaron ut utanför lektionstid på vår skola?                                                                      Åtgärda: Vilka rutiner har vi för det åtgärdande arbetet? Känner all personal, elever och föräldrar till dessa rutiner? Hur dokumenterar och följer skolan upp ärenden? Hur används kunskapen i ärendena för att främja, förebygga och upptäcka trakasserier och kränkningar?

Det finns dock många fler viktiga frågeställningar än de exempel jag tagit upp. Denna publikation tycker jag att alla i skolans värld borde läsa och den är en välarbetad grund att utgå ifrån i skolans arbete. Vill man fördjupa sig så finns det även förslag på böcker så att man kan fördjupa sina kunskaper.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s