Stödinsatser i utbildningen- ny publikation

Skärmklipp 2015-01-13 07.43.31

“Alla elever är olika och har olika erfarenheter, intressen och behov. Det är viktigt att läraren skaffar sig kunskap om varje elev för att kunna ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov i utbildningen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Det gäller såväl i undervisningen som i andra lärmiljöer, till exempel rastaktiviteter, praktik och arbetsplatsförlagt lärande (alp).”

Detta är ett citat ur Skolverkets nya publikation, “Stödinsatser i utbildningen”. I skrivandets stund finns den att ladda ner, pappersversionen kommer i slutet av januari. Syftet med materialet är att vägleda rektorer, lärare och övrig skolpersonal i arbetet med olika former av stödinsatser när en elev inte utvecklas mot läroplanens kunskapskrav. I materialet ges exempel på extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram som verktyg för lärarnas arbete. Kapitlen är uppbyggda på detta vis:

1. Syfte med stödmaterialet                                                                                               2. Hur begrepp och uttryck används i materialet                                                                3. Främja en god lärmiljö för att förebygga svårigheter                                                        4. Arbete med extra anpassningar                                                                                         5. Utreda behov om särskilt stöd                                                                                          6. Ge särskilt stöd                                                                                                                   7. När frågan om annan skolform väcks  

Skärmklipp 2015-01-13 07.45.18

Detta är ett mycket användbart material som med fördel kan användas som utgångspunkt i diskussioner om hur man skapar en inkluderande skola.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s