Universal Design for Learning

Universal Design for Learning- Att möta varje individ

Skärmklipp 2014-12-08 17.41.44

Universal Design for Learning handlar om att ge alla elever samma chanser till lärande. I en heterogen undervisningsmiljö är det centralt att arbeta flexibelt och att anpassa undervisningen för de elever som går i klassen, alla elever i ett klassrum har olika erfarenheter, styrkor och intressen vilket kräver anpassningar av olika slag. Om man anpassar undervisningen till enskilda elevers olika behov kommer hela gruppen att dra nytta av det.

När läraren planerar undervisningen måste hen först vara klar över vad är målet med undervisningen. Vad vill jag att eleverna ska lära sig? Sedan behöver läraren reflektera över vilka svårigheter som kan finnas för olika elever att nå dessa mål. Till sist måste läraren/kollegiet hitta flexibla vägar/arbetssätt så att alla elever kan nå sina kunskapsmål och sin fulla potential.

1. Presentera fakta och innehåll så att den blir tillgänglig för alla. Här kan läraren presentera med hjälp av olika medier, inspelade föreläsningar, tydliggörande bilder, illustrationer, diagram, tabeller och kartor. Vidare är det avgörande för många elever att klargöra och förklara begrepp samt att sätta in kunskapen i ett sammanhang. Hjälp eleverna att ta ut det som är centralt i  kursen/avsnittet.

2. Ge eleverna olika sätt att redovisa sina kunskaper på. Eleverna ska kunna redovisa sina kunskaper på olika sätt, t.ex. muntligt (via ljudfil eller irl ) , skriftlig eller i bilder (film). Läraren ska också se till att det finns stödstrukturer och modeller som möjliggör att elever med olika styrkor och svagheter kan lyckas. Här kan t.ex. genrepedagogik, olika samtals- och textmodeller vara ett stort stöd. Det är också viktigt att eleverna får kontinuerlig feedback av läraren och/eller varandra (under strukturerade former) under arbetets gång som för deras arbeten framåt.

3. Arbeta med motivation. Elever har olika intressen och motiveras av olika saker och arbetssätt, därför behöver det finnas olika ingångar till uppgifter och ämnen. Elever måste kunna göra egna val samt kunna påverka undervisningen i samklang med läroplanen. För att kunna äga sitt lärande måste eleverna kunna pröva sitt lärande samt göra misstag och lära av dem.

Här kan du läsa mer om UDL, jag kommer även att återkomma till sidan framöver.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s