Framgångsrik undervisning

Skärmklipp 2014-11-06 21.22.45

I skollagen står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskning har pekat på ett antal framgångsfaktorer med det är upp till  pedagogerna att omsätta resultaten till praktik i klassrummen. Synen på effektiv undervisning kan se olika ut i Sveriges skolor, därför gav Skolinspektionen i uppdrag till forskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vid Linnéuniversitetet att ta fram en forskningsöversikt som visar sambanden mellan undervisningsfaktorer och elevernas  resultat. Detta resulterade i sammanställningen “Framgång i undervisningen“, i boken “Utmärkt undervisning- framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” beskrivs Håkansson och Sundbergs analyser mer utförligt.

Sammanfattningsvis drog forskarna följande slutsatser:

  • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verk­tyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.
  • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.
  • Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera under­visningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.
  • Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte.
  • Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i under­visningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka.

Läraren måste ha många olika kompetenser för att kunna nå framgång i sin undervisning. Förutom ämneskunskaper, didaktiska och pedagogiska kunskaper krävs det även att läraren är en god ledare och skicklig på att skapa relationer med sina elever. Att bygga och utveckla relationer till många olika typer av elever är en viktig framgångsfaktor som kräver ett inkännande förhållningssätt, kreativitet och ett öppet sinne.  Min erfarenhet är att många elever behöver den personliga relationen för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Utan relation inget resultat!

En framgångsrik undervisning handlar inte bara om den undervisning som bedrivs innanför   väggarna i den enskilda lärarens klassrum. Framgång i undervisningen kan endast nås i en organisation där elevernas lärande och kunskapsutveckling ses som en helhet och inte som små ämnesmoduler. Huvudmannen och rektorn har en viktig roll när det gäller att leda arbetet mot gemensamma mål, skapa struktur och förutsättningar för arbetet i skolan. Sammanställningen visar även att det kollegiala samarbetet är av vikt för att skapa en gemensam plattform att utgå ifrån när det gäller exempelvis samarbete mellan ämnen, värdegrund, bedömning och utveckling av undervisningen utifrån forskning.

Hur ser det ut på din skola? Hur praktiserar ni de fem punkterna på din skola? Vilka är era styrkor och förbättringsområden?

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s