Är din skola tillgänglig för alla?

Skärmdump 2014-10-22 12.17.00

I Lgr11 står det i första kapitlet under likvärdig utbildning , “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak- grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”  För att kunna ge varje elev en likvärdig utbildning så måste man anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. Regeringen har lagt en proposition om att bristande tillgänglighet i skolan, ska klassas som diskriminering. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2015.

För att underlätta för skolor att utvärdera och utveckla sin tillgänglighet har Specialpedagogiska skolmyndigheten givit ut “Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” för förskola och skola. I verktyget ingår en handledningsbok samt en webbaserad kartläggning där varje skola kan kartlägga sin tillgänglighet. Det ingår också en mall för  handlingsplan så att man kan förbättra sin tillgänglighet om så behövs. Materialet vänder sig till huvudmän och alla som arbetar på skolor, rektorer, pedagoger samt övriga anställda på skolan.

Huvudboken tar upp varför man ska arbeta med tillgänglighet och vad det är. Tillgänglighetsmodellen som SPSM utvecklat gås igenom samt vem som har ansvar för vad i värderingsverktygets olika delar. Det är ett omfattande material som bygger på att utbilda och utveckla men kanske särskilt att få ihop skolans olika delar till en helhet som bygger på barnets/elevens behov och perspektiv. De fyra delarna är huvudboken utgår ifrån är :                                                                                                          Förutsättningar för lärande                                                                                          Social miljö                                                                                                            Pedagogisk miljö                                                                                                          Fysisk miljö

Varje kapitel består av olika delar, t.ex. under pedagogisk miljö fördjupar man sig först i pedagogiska strategier och stödstrukturer. Där ges specifika exempel på stödstrukturer samt vad man ska tänka på i i undervisningen. Mycket tydligt och användbart för att man ska utvecklas som pedagog för alla barn. Kapitlet tar sedan upp arbetslag, elevhälsa, lärsituationer, lärstilar, lärverktyg, it i lärandet samt hjälpmedel.

Samtidigt som man arbetar med boken kan man kartlägga sin egen skola, skapar man inloggning kan man spara kartläggningen och utföra den vid olika tidpunkter. I slutet av arbetet med verktyget väljer man utifrån skolans resultat ut vilka delar man vill utveckla och får stöd i arbetet utav mallen för handlingsplan. Förhoppningsvis är man sedan på god väg mot en ännu mer tillgänglig skola som ständigt strävar efter att bli ännu bättre.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s