Vad menas med inkludering?

Skollagen innehåller bestämmelser för hur skolorna i Sverige ska arbeta och därför är det viktigt att känna till vad som står där. Skollagen förordar alla elevers rätt till likvärdig utbildning oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Detta är alltså vad Sveriges skolor är skyldiga att förhålla sig till.

Ett inkluderande synsätt betyder att man skapar goda förutsättningar för alla elever i deras lärande. Special- och pedagogikforskarna professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson skriver i boken “Inkluderande undervisning”, att fem kriterier måste uppfyllas:

Skärmklipp 2015-04-03 17.28.30

• gemenskap på olika nivåer
• ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av stöd)
• en demokratisk gemenskap
• delaktighet från eleverna
• att olikhet ses som en tillgång

Skolan ska liksom samhället i övrigt utformas för att passa alla olika typer av människor. Inkludering handlar om att anpassa organisationen efter de individer som går där inte att individerna ska anpassas in i en organisation, d.v.s. integrering. Det är av vikt att skilja mellan inkludering och integrering.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s